विन्डोज अनुप्रयोग साधनानि सी-डैक-by-ildc.in

 

सूचनाप्रौद्योगिकीविभाग(सू प्रौ वि - डीआइटी)द्वारा प्रायोजितस्य भाभाप्रौवि(भारतीयभाषाप्रौद्योगिकीविकास)कार्यक्रमस्य ध्येयम् अस्ति – मानवयन्त्रयोर्मध्ये भाषावरोधेन विना अन्योन्यक्रियासौकर्याय सूचना प्रक्रियाकरणो पकरणानां प्रविधीनां च विकसनम्। भारतीयभाषाआधारसामग्रीकेन्द्र www.ildc.gov.in च www.ildc.in माध्यमेन सामान्यजनेभ्यः एतानि भाषोपकरणानि प्रदातुं प्रयत्नाः विधीयन्ते
 
लक्ष्यप्राप्त्यै निम्नलिखिताः क्रियाः कृताः क्रियामाणाः च सन्ति।
 
  1. अवस्थानुसारपद्धत्या टीडीआइएल आधारसामग्रीकेन्द्रद्वाराभारतीयभाषाप्रौद्योगिकीनाम्/उपकरणानां वितरणम्।
  2. विकसितानाम् उपकरणानाम्, प्रविधीनाम्, उत्पादानां तथा सेवानाम् अभिग्रहणम्।
  3. उपलब्धोपकरणानां प्रविधीनां च माध्यमेन भाषाप्रौद्योगिकीक्षेत्रेषु शासनप्रायोजितप्रयासाप्रचारः जागरूकतायाः प्रसारः च।
  4. उपकरण-उपयोगिता /उत्पादप्रभृतीनां निःशुल्कडाउनलोडार्थं उपयोक्त्रेसौकर्यप्रदानम्।
  5. भाषाप्रौद्योगिक्यां शासकीय-व्यक्तिगतसहभागितायाः अभिवर्द्ध नम्।
  6. विशिष्टोपयोगक्षेत्रसंबद्धमंडलानां समारम्भणम्
 
Link1
Link8
Link2
Link9
Link3
Link10
Link4
Link11
Link5
Link12
Link6
Link13
Link7
Link14
 
KarakaAnlz
AlphatWritting
1 AnimatedStories
LetterProunc
 

लायनक्सस्य साफ्टवेयरसाधनानी

 
Lin Butt01
Lin Butt03
 
Lin Butt04
डाउनलोड्स
विण्डोस् XP( 32 बिट्), विण्डोस् 7 ( 32बिट् तथा 64 बिट्), 
विण्डोस् विस्टा ( 32बिट् तथा 64 बिट्) , विण्डोस् 8, 8.1 ( 32बिट् तथा 64 बिट्)
Click Here

New AniISO for Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), 
Windows Vista (32 bit and 64 bit), Windows 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit)*
Click Here

उबन्टु 12.04 (32-बिट्)  Click Here

New AniISO for LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)] * Click Here
* ISO contents can be copied and redistributed

Archives (Click Here)

 
विण्डोस् 2000/XP/2003 तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः 
Windows 2000/XP/2003
 
विण्डोस् 98 तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः
Windows 95/98
 
 
लिनक्स् तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः
For Linux
 
 
CLICK  HERE for terms and conditions
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.

 

 
Localised version of Bharateeya Open Office Suite in 22 Official Indian Languages
 
1. BHARATEEYA OPEN OFFICE FOR ENGLISH LANGUAGE-BASE VERSION
This will install the basic (English) version of Bharateeya Open Office.
Click Here To Download | Installation & Language Setting Instructions
2. BHARATEEYA OPEN OFFICE FOR ALL LANGUAGE
This will install language packs of Bharateeya Open Office for all languages/scripts, Except Sindhi and Kashmiri Using Devanagri Script.
Click Here To Download | Installation & Language Setting Instructions
3. BHARATEEYA OPEN OFFICE FOR SINDHI LANGUAGE USING DEVANAGARI SCRIPT
This will install language pack of Bharateeya open Office for Sindhi language using Devanagri script.
Click Here To Download | Installation & Language Setting Instructions
4. BHARATEEYA OPEN OFFICE FOR KASHMIRI LANGUAGE USING DEVANAGARI SCRIPT
This will install language pack of Bharateeya Open Office for Kashmiri language using Devanagri script.
Click Here To Download | Installation & Language Setting Instructions

 

 

सनातन समय

देवनागरी ब्राह्मी लिपि परिवर्तक...
Virendra Tiwari

देवनागरी ब्राह्मी लिपि परिवर्तक function convert_to_Devanagari() { var a [ ... ]

अधिकम् पठतु
तिङन्त निर्माणक
Virendra Tiwari

$(function() { var availableTags = ['aMsa','ahi!','aka!','akzU!','aga!','aNka','aki!','aNga',' [ ... ]

अधिकम् पठतु
प्रत्यय निर्माणक
Virendra Tiwari

सवर्ण निर्माणक देववाणी - याति स्वयं प्रख्यार्पितग [ ... ]

अधिकम् पठतु
संधि निर्माणक
Virendra Tiwari

संधि निर्माणक देववाणी - याति स्वयं प्रख्यार्पितग [ ... ]

अधिकम् पठतु
धातु रूप निर्माणक देववाणी...
Virendra Tiwari

धातु रूप निर्माणक देववाणी - याति स्वय [ ... ]

अधिकम् पठतु
भगवती के ५१ प्रमुख शक्तिपीठ...
Virendra Tiwari

॥ ॐ दुं दर्गायॆ नम: ॥
॥ भगवती के ५१ प्रमुख शक्तिपीठ ॥
**********

1. कि [ ... ]

अधिकम् पठतु
अन्य लेख